Tilaakuvat.fi

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 13 artikla (2016/679)

Laatimispäivä: 31.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Mallikuvat Oy

Paljetie 4, 90140 Oulu

puhelinnumero: 010 320 7230

sähköposti: info@mallikuvat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Ollila
Paljetie 5
90140 Oulu

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asiakastietoihin liitetyt valokuvat, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, henkilötunnus (vain Klarnan laskua käytettäessä), ostohistoria, osoitetiedot, maksukortin tiedot (palveluntarjoaja Paytrail maksaessa maksukortilla), tilaukset, laskut (verkkokauppatilaukset Klarna lasku tai tilattaessa kuvapaketti suoraan kotiin, Talenom Oy), toimitukset.

6. Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”luottamuksellinen” mukaisesti. Maksukortin tietojen osalta luokitus on "erittäin luottamuksellinen" ja tietoja käsittelee vain palveluntarjoaja Paytrail Oy.

Tietoja yhdistetään seuraaviin ulkopuolisiin rekistereihin:

  • Intrum Oy (laskujen perintä)
  • Zoner Oy (tekstiviestiliikenne)
  • Netplaza Oy (sähköpostiliikenne)
  • Google Analytics (kävijäseuranta)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään kuvaukseen ilmoittautumisen tai kuvatilauksen yhteydessä henkilöltä itseltään tai hänen huoltajaltaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuvatuilla oppilaitoksilla ja muilla yksiköillä on oikeus käyttää Suomen Mallikuvat Oy:n toimittamaa arkistomateriaalia omissa järjestelmissään (esim. Wilmassa) mikäli kuvaussopimus tämän sallii. Muussa tapauksessa tietoja tai kuvia ei toimiteta kuvattuihin yksiköihin. Kaveri-, ryhmä- ja koko koulun kuvat toimitetaan kuvissa esiintyvien henkilöiden koteihin asiakkaiden tekemien tilausten mukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa.


B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Työntekijöille annetaan käyttöoikeuksia asiakasrekistereihin vain siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Työntekijöitä koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.


11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastaminen tehdään lähettämällä tietojen tarkastusta koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseen info@mallikuvat.fi.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata itseään koskevat tiedot. Korjaaminen tehdään kirjallisella pyynnöllä osoitteeseen info@mallikuvat.fi


13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Suomen Mallikuvat Oy voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.